Risk Based Certification

Mät prestanda mot utvalda standarder samtidigt som du kontrollerar hur väl ditt ledningssystem stöder dina affärskritiska fokusområden.

Risk Based Certification

Organisationer i dag granskas ofta och ombeds visa att de har en bra prestanda i sin egen verksamhet och i andra sammanhang. Vi tillämpar bästa praxis för revisionsteknik, metoder för fjärr- och virtuell leverans och vår egenutvecklade metodik Risk Based Certification™ för att förbättra ditt ledningssystem och dess förmåga att stödja dina affärsmål.

Ett väl fungerande ledningssystem som är certifierat enligt internationella standarder, t.ex. ISO-standarder och andra, är en bra början för att bygga upp ett motståndskraftigt och hållbart företag. Det kan till exempel hjälpa dig att säkerställa leveranser i tid, noll fel och minska avfallet. Ett system för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen hjälper dig att garantera arbetstagarnas säkerhet, minska sjukfrånvaron och minska antalet olyckor.

Riskbaserad certifiering underlättar en bredare syn för att identifiera de mest kritiska riskerna som påverkar dina affärsmål. När vi känner till era fokusområden kan vi skräddarsy revisionen så att den omfattar det som är viktigast för er och hur väl ert ledningssystem hjälper er att hantera relaterade risker.

Få ut mer av din certifiering

Riskbaserad certifiering följer cykeln PLAN - DO - CHECK - ACT. För att uppnå en hållbar verksamhet och hållbara resultat krävs en bredare syn, både inom och utanför din organisation. Det är viktigt att förstå alla relevanta risker som kan påverka dina affärsmål. Genom att införliva dessa fokusområden i revisionen får du mer kunskap om ditt ledningssystems prestanda.

Det första steget är att FÖRSTÅ din organisation och dess sammanhang. Detta innebär att identifiera era långsiktiga affärsmål, de mest relevanta intressenterna (berörda parter), både interna och externa, som ställer krav på ert ledningssystem och era mest kritiska risker som hindrar er från att nå era långsiktiga affärsmål.

Du bör också överväga vilka risker som kan hindra dig från att nå vart och ett av de långsiktiga affärsmålen och som ditt ledningssystem kan hjälpa dig att hantera.

På grundval av detta har du och din revisor vid det inledande mötet bättre förutsättningar att diskutera och PRIORITERA de mest kritiska riskerna och var revisionen ska inriktas.

Fokusområdena bör återspegla era långsiktiga affärsmål och därmed vad som är viktigast för er organisation och era affärsmål. Tillsammans kommer ni att DEFINIERA 1-3 fokusområden för revisionen.

Detta görs samtidigt som du kontrollerar att standarden/standarderna som du valt är uppfyllda, t.ex. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 eller FSSC 22000. Fokusområdena ger revisionen en struktur och gör det möjligt för oss att bedöma vad som är viktigast för er, samtidigt som vi kontrollerar att ert ledningssystem uppfyller kraven i den eller de standarder som ni har valt.

Detta görs utan extra kostnader eller tidsåtgång. Det omedelbara resultatet är en REVISIONSRAPPORT som innehåller en förteckning över resultat, fokusområdenas prestanda och en sammanfattning av ledningen som ger dig en snabb inblick i vad som är viktigast för dig att använda gentemot din ledningsgrupp.

Det du lär dig av revisionen kan hjälpa dig att FÖRBÄTTRA ditt ledningssystem. Det kommer att hjälpa dig att identifiera åtgärder för att minska en bredare uppsättning utmaningar - operativa utmaningar idag men också mer långsiktiga mål, vilket lägger grunden för hållbara affärsresultat och förbättrar din förmåga att svara på intressenternas krav.

Vad får du?

Riskbaserad certifiering är utformad för att hjälpa dig att få ut mer av varje revision. Om du uppfyller kraven i standarden/standarderna får du ett certifikat som lagras på ett säkert sätt i vår blockkedja, men dessutom får du:

  • En bredare bild av de mest kritiska riskerna och en inblick i revisionen som gör det möjligt för dig att hantera problemen.
  • En mycket skicklig och erfaren revisor som är utbildad för att fokusera revisionen på de frågor som är viktigast för dig och samtidigt kontrollera efterlevnaden av utvalda standarder.
  • En revisionsrapport med insikter om hur väl ditt ledningssystem stöder de valda fokusområdena.
  • Kunskap som kan hjälpa dig att förbättra ditt ledningssystems förmåga att stödja dina långsiktiga affärsmål och därmed hållbara affärsresultat.

Mer information

Skapa en hållbar verksamhet?

En kort guide

Risk Based Certification

Ett hållbart ledningssystem

Har du frågor?

Kontakta oss